• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Biz hakda

Biz hakda

Minfly gaplamak

Customörite gaplama üpjünçiligine üns beriň, çeýe gaplamalaryň giň gerimi we elýeterli etiket çözgütleri

Biz kim

GYSGAÇA GÖRNÜŞmüşderilerimizi ýöriteleşdirilen gaplama çözgütleri bilen üpjün etmäge gönükdirilendir.Esasy müşderilerimiz, bütin dünýäde gaplaýan söwdagärler we ahyrky ulanyjylar.Soňky ýyllarda çalt ösmegine we öz marka bahasyny döretmegine kömek etmek üçin köp garaşsyz saýtlary we Amazon satyjylaryny goşduk.

ndf

Biz näme edýäris

GYSGAÇA GÖRNÜŞwezipesi hökmünde ajaýyp gaplama çözgütlerini we müşderi hyzmatyny üpjün edýär.Ownuk we orta göwrümli müşderileriň kiçi partlama gaplamalarynda isleglerini kanagatlandyrmak üçin MINFLY PACKAGING etiketkalary we çeýe gaplamalary öndürmek we müşderilere hyzmat etmek, müşderileriň meselelerini çözmek üçin HP INDIGO 4500 printerlerini 2011-nji ýylda hödürläp başlady. kiçi partiýalar, köp SKU, ýokary töleg we çalt eltip bermek.

MOQ≥100, 5-10 günüň içinde eltip bermek bäsdeşlik bahasyny üpjün edýär.

MINFLY PACKAGING-de häzirki wagtda HP 6900 we HP INDIGO 20000, 25K we Hytaýda beýleki HP iň ösen sanly çaphanalary bar, müşderileriň kiçi we orta partiýa sargytlaryna bolan islegini kanagatlandyrýar.

Taryhymyz

2010-njy ýyldaGonkongda MINFLY PACKAGING döredildi

2011-nji ýyldaGuangdong şäheriniň Dongguan şäherinde döredilen MINFLY PACKAGING, öz-özüne ýelmeýän bellikleri öndürmek we kiçeltmek üçin ilkinji HP INDIGO 4500 satyn aldy.

2012-nji ýylda, Çeýe gaplamalary we kiçelýän bellikleri öndürmek üçin 10 reňkli agyrlyk çap ediji maşyn satyn aldyňyz

2014-nji ýyldakiçelýän bellikleri we içindäki ýazgylary öndürmek üçin 8 reňkli doly web ofset pressini satyn aldy

2016-njy ýylda, MINFLY LABEL döredildiGuan Guangzhouou, Guangdong we 12 reňkli Heidelberg Gallus flexo çap ediji maşyn, sowuk folga, ýüpek ekrany we bölekleýin UV ýaly aýratyn amallary bolan bellikleri öndürmek üçin satyn alyndy.

2017-nji ýylda, Guşdongda Heşanda MINFLY DIGITAL PRINTING zawody döredildi we çeýe gaplamalary we gysgaltma belliklerini öndürmek üçin HP INDIGO 20000 satyn alyndy.

2018-nji ýylda, kiçi partiýa belliklerini we üýtgeýän maglumatlary, galplyga garşy bellikleri öndürmäge gönükdirilen dört HP INDIGO 6900 toplumyny satyn aldy.

Kimden2019 to 2021, her ýyl INDIGO 20,000 çaphana maşyn goşuldy we Hytaýdaky iň uly sanly çaphana öndürýän zawod boldy.

Geljekde MINFLY GAPLAMAK müşderileriň ösmegine kömek etmek, tehnologiki innowasiýalary we dolandyryş innowasiýalaryny yzygiderli güýçlendirmek we çeýe gaplamak we bellikleri gysgaltmak ugurlarynda çözgüt tapmaga öňdebaryjy bolmaga çalyşar.

MINFLY PACKAGING-iň esasy bahalary :

Müşderä ajaýyp hyzmat beriň

Müşderilere baha, marka we müşderiniň ösüşini döretmäge kömek ediň

Gujaklaň

Ekologiki gurşaw üçin gaýtadan ulanylýan ýa-da zaýalanýan gaplama çözgütlerini dörediň

Müşderi synlary

Minfly hakykatdanam işlemek üçin gowy üpjün ediji, SHRINK SLEEVELABEL-i alanymda, "Kämil" diýmäge gözegçilik edip bilemok, ýene sargytlar, gowy önümler we gowy hyzmat üçin gaýdyp gelerin!
—— Gary Li

Ajaýyp hyzmat we ajaýyp önüm.Goşmaça sargytlar ýerleşdireris.
—— Jeýms Duffi

Iň ýokary hilli alan belliklerimiz. Bize habar berilişiniň her ädiminde.l hökman bu üpjün edijini ulanar we maslahat berer.
—— Gary