• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Süýji gaplama

Süýji gaplama

  • Spörite ýakymly ysly gaplama - Süýji halta - ýakymly ysly haltalar

    Spörite ýakymly ysly gaplama - Süýji halta - ýakymly ysly haltalar

    Ysly zatlar iýmitimizi sungat görnüşine çykarýar.Ysly zatlar daşky gurşawa täsir edýär.Çyglylyk we kislorod olaryň täsirini peseldip, sypaýy we tagamsyz edip biler.Satuwyňyza täzeligini we tagamyny ýitirýän ysly zatlardan başga zat täsir edip bilmez.Müşderileriňiziň uzak wagtlap hezil etmegi üçin ýakymly ysly garyndylary howpsuz we täze saklaýan gaplama gerek.

    Customörite gaplama çözgütlerini döretmek üçin kiçi we orta ysly önüm öndürijiler bilen hyzmatdaşlykda ýöriteleşýäris.Köp faktorlary göz öňünde tutýarys - önümiňiz üçin haýsy gurşawyň dogrydygyny, tekjede näçe wagt oturjakdygyny we müşderiniň ahyrky ulanyjy tejribesini göz öňünde tutýarys.Customörite gaplamak üçin bize ýüz tutuň we bäsleşigiňizi yzda galdyrmaga kömek ederis.