• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Likýor gaplamasy

Likýor gaplamasy

  • Custörite likýor haltalary - piwo şiresi içgileri

    Custörite likýor haltalary - piwo şiresi içgileri

    Içgili haltalarymyz, islendik oturylyşyga taýýar kokteýlleri we bir gezeklik şeraply haltalary aňsatlyk bilen getirip bilýän sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrýar.Olar ýeňil, dürli görnüşdäki we ululykdaky sowadyjylaryň içinde oňat ýerleşdirilýär we çeýe gaplama sowadyjyda has az ýer tutýar we adaty bankalar we çüýşeler ýaly döwülmez ýa-da döwülmez.

    Içgimiziň çeýe gaplaýyş haltalary UV şöhleleri, çyglylyk, kislorod we hatda deşikler ýaly daşarky zeperlerden goraýan çeýe barýer filminiň birnäçe gatlagyndan ýasalýar.Markaňyzy islendik bölek satuw dükanynyň başynda goýmak üçin muny ýörite çap etmek bilen birleşdiriň!