• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Sorag-jogap

Sorag-jogap

Customörite gaplamamda öz dizaýnymy çap edip bilerinmi?

Islegleriňize we islegiňize baglylykda, sanly görnüşde we tabaklaryň kömegi bilen ýörite çap etmegi hödürleýäris.Sanly çap edilen haltalar birnäçe artykmaçlyklara eýe bolsa-da, käwagt müşderilere zerurlyklaryna baglylykda tabak çap etmegi saýlamagy maslahat berýäris.Esasanam, tabaklar halta üçin iň pes nyrhlary hödürleýär.Şeýle-de bolsa, sanly yzlar has ygtybarly reňk sanlaryny hödürleýär we gysga möhletde ulanmak üçin iň gowusydyr.Haýsy ýagdaýda bolsa-da, elmydama önümçilik prosesinde gezmek we taslamaňyz üçin haýsy çap etmegiň iň amatlydygyny kesgitlemek üçin goldaw işgärlerimiz bar.

Gaplamamy düzmekde kömek gerek bolsa näme etmeli?

Metbugata taýyn sungaty getirmeli däl.Barýer filmleri çap edilende köp tehniki pikirler bar we bu zatlaryň hemmesini siziň üçin edýäris.Asyl sungat faýllaryňyzy alarys we iň oňat hilli çap etmegi we täzeden gözden geçirip boljak sanly sungat subutnamalaryny ösdürmegiňizi üpjün etmek üçin olary çap etmek üçin gurarys.Customörite çap edilen haltalary we býudjetiňize laýyk barýer gaplamalaryny bermäge üns berýäris.

Customörite çap edilen haltajygyň adaty gurşun wagty näçe?

Biziň pudagymyzda, pikir edişiňiziň tersine, on hepdelik gurşun wagty seýrek däl.Beýleki markalar bilen deňeşdireniňde, ähli nyrhlarymyzda iň oňat öňdebaryjy wariantlary hödürleýäris.Customörite gaplamak üçin önümçilik wagtymyz sanawy:

Sanly çap edilen: 2 hepde standart.

Tabak çap etmek: 3 hepde standart

Ibermek wagty siziň islegiňize bagly.

Customörite çap edilen haltalaryň bahasy näçe?

Sitata almak üçin maglumat almak üçin bize ýüz tutuň.

Çap edilen haltalar üçin iň az sargyt mukdary näçe pes?

Taslamanyň görnüşine, materialyna we aýratynlyklaryna baglylykda iň az sargyt mukdary üýtgeýär.Umuman, sanly çap edilen haltalar MOQ500 halta.Tabakdan çap edilen haltalar2000 halta.Käbir materiallaryň has pes derejesi bar.

Torbalarda sanly çap etmek üçin CMYK ýa-da RGB ulanýarynmy?

Torbalarda sanly çap etmek üçin faýlyňyzy CMYK düzmeli.CMYK, Cyan, Magenta, Sary, Gara diýmekdir.Bular logotipleriňizi we grafikalaryňyzy sumkada çap edeniňizde birleşdiriljek syýa reňkleridir.Gyzyl, ýaşyl, gök ölçegleri bolan RGB ekranda görkezilýär.

Sanly çap edilen haltalarda menek ýa-da panton reňkleri ulanylyp bilnermi?

, Ok, reňkleri göni ulanyp bolmaýar.Munuň ýerine CMYK ulanyp, reňkli syýa görmek üçin ýakyn gabat gelýäris.Sungatyňyzyň görkezilmegine iň ýokary gözegçiligi üpjün etmek üçin faýlyňyzy ibermezden ozal CMYK-a öwürmek islärsiňiz.Pantone reňkleri gerek bolsa, plastinkamyzy çap etmegi göz öňünde tutuň.

Çap etmegiň, sanly ýa-da plastinka çap etmegiň iň köp görnüşli usuly haýsy?

Sanly we plastinka çap etmegiň özboluşly aýratynlyklary bar.Plastinka çap etmek, iň köp görnüşi we reňkini saýlamaga mümkinçilik berýär we birlik üçin iň arzan bahany berýär.Sanly çap etmek az mukdarda, köp sku tertibi we ýokary reňkli iş.

“Görkezilen tekst” nämäni aňladýar we näme üçin etmeli?

Düzedip bolýan tekst hökmünde saklanylanda dizaýnyňyzdaky tekst, kompýuteriňizdäki şrift faýllaryny ulanyp görkezilýär.Edýän şol bir şrift faýllaryňyzyň hemmesine girip bilmeris, hatda şonda-da ulanýan şriftimiziň wersiýasy siziňkiden tapawutly bolup biler.Şondan soň kompýuterimiz şriftiň wersiýasyny siziňki bilen çalşar we hiç kimiň tapyp bilmeýän üýtgeşmelerini döredip biler.Teksti beýan etmek prosesi teksti redaktirläp bolýan tekstden çeper eser görnüşine öwürýär.Soňra tekst birleşip bolmajak bolsa-da, şrift üýtgemelerinden ejir çekmez.Faýlyňyzyň iki nusgasyny, redaktirläp boljak göçürmesini we basmak üçin aýratyn nusgasyny saklamak maslahat berilýär.

Press taýýar çeper eser näme?

Press taýýar sungat, çeper eserleriň aýratynlyklaryna laýyk gelýän we metbugatdan öňki gözden geçirip bilýän faýl.

“Honest” haýsy metal effektleri hödürleýär?

Bäsdeşlerimiziň köpüsinden tapawutlylykda, metal effekti üçin birnäçe saýlawy hödürleýäris.Ilki bilen metallaşdyrylan materialdan syýa hödürleýäris.Bu çemeleşmede gönüden-göni metallaşdyrylan esasy materialyň üstünde reňkli syýa ulanýarys.Bu çemeleşme sanly çap edilen we plastinka çap edilen haltalar üçin ulanylyp bilner.Ikinji wariantymyz, hil taýdan bir basgançak bolup, tegelek mat ýa-da UV ýalpyldawuk metal bilen syýa birleşdirýär.Bu hasam haýran galdyryjy metallaşdyrylan effekt döredýär, mysal üçin mat haltajyga ýalpyldawuk baý metallaşdyrylan täsir.Üçünji çemeleşmämiz, hakyky nagyşly folga.Bu üçünji çemeleşme bilen hakyky metal halta göni möhürlenýär we ajaýyp “hakyky” metallaşdyrylan meýdany döredýär.

Çap edilen sumkamyň gaty göçürme subutnamasyny göresiňiz gelýärmi?

Önümçilik prosesimiz we getirilen gurşun wagtlary, PDF sanly subutnamalary ulanmak bilen senagatyň standart subutnama prosesine daýanýar.Goşmaça çykdajy ýa-da gurşun wagtyny uzaldyp biljek birnäçe alternatiw subutnama usullaryny hödürleýäris.

Synag we ululyk maksatlary üçin ululyk nusgalary barmy?

Hawa, gysga synag synaglaryny hödürläp bileris.Bu nusgalaryň bahasy ýa-da adaty bahalarymyz ýok, baha bermegiňizi haýyş edýäris.

Haýsy ýük daşama mümkinçiliklerini hödürleýärsiňiz?

Islegiňize baglylykda howa ýa-da deňiz ýüklerini hödürleýäris.Customörite sargytlar üçin ibermek hasabyňyzda, FedEx ýa-da LTL ýüklerinde bolup biler.Customörite sargydyňyzyň iň soňky ululygyny we agramyny alanymyzdan soň, arasyndan saýlamagyňyz üçin birnäçe LTL sitatasyny sorap bileris.

Customörite çap edilen Roll Stock ýa-da VVS film hödürleýärsiňizmi?

Hawa, doly çap edilen rulon aksiýalaryny hödürleýäris.

Torbalaryňyz nirede ýasaldy?

Biz bu ýerde sumka ýasaýarysHytaý.

Siziň çydamlylygyňyz näçe?

Adatça 20%, ýöne 5%, 10% we ş.m. ýaly beýleki haýyşlary ýerleşdirip bileris. Bahanyň lideri bolmaga çalyşýarys we elmydama size iň gowy bahany hödürleýäris.

Shük daşama çykdajylary meniň sumkamyň bahasyna girýärmi?

Eltip bermek nyrhlary sumkanyňyzyň agramyna we ululygyna esaslanýar we sumkalar ýasalandan soň kesgitlenýär, eltip bermek üçin çykdajylar, sumka çykdajylaryna goşmaça bolýar.

Gizlin çykdajylar ýa-da goşmaça çykdajylar barmy?

Içerki dizaýn toparymyzy ulanmagy saýlamasaňyz, goşmaça çykdajylar ýa-da tölegler ýok.Plastinka tölegleri gutarnykly sungaty tabşyrýançaňyz doly kesgitlenip bilinmez, sebäbi umumy tabak sany üýtgäp biler.

Tranzit wagtlary getirilen gurşun wagtynyň çaklamalaryny öz içine alýarmy?

Göz öňünde tutulan taýýar senesi, sumkalaryň hakykatdanam siziň ýerleşýän ýeriňizden tapawutlanýar.Sitirlenen gurşun wagtlary tranzit wagtlaryny öz içine almaýar.

“Honest” sumkalary näçe wagt dowam edýär?

Madehli haltalarymyz sargyt edilýär we köp sanly material bilen işleýäris.Şonuň üçin doldurylmadyk haltalaryň saklanyş möhleti üýtgeýär.Materiallaryň köpüsi üçin 18 aýlyk doldurylmadyk haltalaryň saklanyş möhletini teklip edýäris.Kompostable haltalar 6 aý, ýokary päsgelçilikli haltalar 2 ýyl.Boş haltalaryňyzyň saklanyş möhleti, saklanyş şertlerine we işleýşine görä üýtgeýär.

Torbalarymy nädip möhürlemeli?

Bagshli haltalarymyz ýylylyk bilen möhürlenmek üçin niýetlenendir.Torbalaryňyzy ýylylyk möhürleýji maşyn bilen gyzdyrmak islärsiňiz.Torbalarymyz bilen gabat gelýän ýylylyk möhürleýjileriniň birnäçe görnüşi bar.Impulsly möhürçilerden başlap, zolakly möhürçilere çenli.

Torbalarymy möhürlemek üçin haýsy temperaturany ulanmaly?

Torbanyňyzy möhürlemek üçin zerur bolan temperatura material düzümine görä üýtgeýär.Dogruçyl materiallary hödürleýär.Dürli temperaturany we ýaşaýyş sazlamalaryny barlamagy maslahat berýäris.

Gaýtadan ulanylýan haltalary hödürleýärsiňizmi?

Hawa, gaýtadan ulanylýan materiallary hödürleýäris.Emma, ​​sumkalaryňyzyň üstünlikli gaýtadan işlenip bilinjekdigine ýa-da ýokdugyna üns bermelisiňiz.Köp häkimlikler çeýe barýer gaplamalaryny gaýtadan işlemegi teklip etmeýärler.

Wikat ýumşadýan temperatura näme?

Üýtgeýän ýumşadyjy temperatura (VST), materialyň ýumşaýan we deformasiýa edilýän temperaturasydyr.Gyzgyn doldurma programmalary bilen baglanyşykly möhümdir.Wikatyň ýumşadyjy temperaturasy, tekiz uçly iňňäniň materialyň öňünden kesgitlenen ýük astynda 1 mm çuňluga girýän temperaturasy bilen ölçelýär.

Retort haltasy näme?

Yza çekilýän halta, has ýokary temperatura çydamly materiallardan ýasalan halta.Çukur haltalarynyň umumy ulanylyşy, kempir naharlary, MRE-ler, Sous wideo we gyzgyn doldurgyç.

Haýsy adaty halta önümi meniň önümime laýyk?

Customhli ýörite haltalar sargyt edilýär, şonuň üçin islän ölçegleriňizi kesgitläp bilersiňiz.Bir halta ulaltmak aýratyn karar.Önümiňiziň sumkada “gabat gelýändigi” ýa-da däl-de, eýsem onuň nähili görünmegini isleýändigiňiz barada-da köp pikir etmeli, uzyn ýa-da giň halta isleýärsiňizmi?Satyjylaryňyzyň ölçeg talaplary barmy?Mysal paketine sargyt etmegi we nusgany gözden geçirmegi, şeýle hem bäsdeşleriňiziň näme edýändigine göz aýlamagy maslahat berýäris, käwagt iň oňat çemeleşme tekeri täzeden oýlap tapmagyň ýerine pudaklaryňyzyň standartlaryna eýermekdir.

Her haltaň içki göwrümi ýa-da kuwwaty nämeden ybarat?

Bir halta salyp boljak önümiň mukdary önümiňiziň dykyzlygyna baglylykda üýtgeýär.Torbanyň içki ululygyny daşarky diametri alyp, gapdal möhürleri aýyryp, fermuar üstündäki boşlugy hasaplap bilersiňiz.

Maňa diňe bir halta ýasap bilersiňizmi?

Bu peýdasyz bolar, ululygy tassyklamakdan başga hemme zat üçin elde ýasalan sumkada möhürleriň hili bolmaz, ýa-da maşyn ýasalan halta ýaly ussatlyk bolmaz, sumkalary ýasaýan maşynlar bir halta öndürip bilmez.

Fiziki metbugat barlagy üçin işgäri uçup bilerismi?

Satyn alyş şertnamasynyň bir bölegi bolmadyk sargytlar üçin, şeýle islegleriň hemmesini hormat bilen ret edýäris.Sanly ylgawy satyn almagy göz öňünde tutuň ýa-da ýokardaky beýleki subutnamalara serediň.

Önümçiligiň her bir döwründe fiziki taýdan bolmak üçin bir işgäri uçup bilerismi?

Bellenen iň az tonna we dowamlylygy (adatça 1 ýyl ýa-da has köp) gabat gelýän satyn alyş şertnamasyna gol çeken müşderiler üçin fiziki barlaglara rugsat berýäris.Has kiçi sargytlar üçin şeýle haýyşlaryň hemmesini hormat bilen ret edýäris.

Dürli materiallara reňk berip bilersiňizmi?

Islendik obýektiň köpüsine reňk gabat gelmäge synanyşyp bileris, ýöne satuw şertlerine reňk tapawutlary henizem ýüze çykar.

Näme üçin sanly çap edilen we plastinka çap edilen taslamalaryň arasynda tapawut bar?

Sanly çap etmek, kompýuter tarapyndan dolandyrylýan CMYK çap etmek arkaly amala aşyrylýar.Dizaýnyň ähli elementleri CMYK bolup, syýa reňkleri aýratyn saýlap bolmaýar, Spot Gloss, UV ýa-da Mat laklary ulanyp bolmaýar.Sanly görnüşde çap etmek bilen sumkanyň hemmesi mat ýa-da ýalpyldawuk bolmaly.

Etiketkalarymyzy ýa-da stikerlerimizi çap etmek üçin ulanan şol bir çeper faýllarymyzy ulanyp bilerismi?

Hawa, ýöne adaty sumkalarymyz bilen sumkanyň hemmesini çap edip boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň!Käwagt çeper eserleri täzeden gözden geçireniňizde, CMYK sungatyny plastinka çap edilen taslamalarda Spot Reňkine öwürmeli bolmagyňyz mümkin.Çeýe plastmassa çap edilende CMYK-nyň ähli elementler üçin dogry saýlanmagynyň sebäbi kagyz çap etmek (bellikler ýaly) we çeýe gaplama arasynda çap etmek tehnologiýasynyň tapawudy bilen baglanyşyklydyr.Mundan başga-da, müşderiler öňki printerler tarapyndan sungatyna nähili üýtgeşmeler girizilýändigi barada hemişe habarly däldirler.Reňkli görnüş we çyzyk grafikasy ýaly zatlar elmydama CMYK Prosessine garanyňda Spot Reňk bilen has gowy çap ediler, sebäbi birnäçe proses plitalaryndan tapawutlylykda bir pigmentli syýa ulanylýar.