• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Guradylan iýmit gaplamalaryny doňduryň

Guradylan iýmit gaplamalaryny doňduryň

  • Önümiňiz üçin sumkanyň dogry görnüşini saýlaň

    Önümiňiz üçin sumkanyň dogry görnüşini saýlaň

    Doňan guradylan azyk bazarynda portfeliňizi giňeldýän öndüriji ýa-da bazara täze gelen bolsaňyz, ösüş mümkinçilikleri bar.Doňdurylan guradylan önümiňizi satýan we önümi goraýan ajaýyp doňdurylan guradylan iýmit gaplamalary bilen önümiňizi tapawutlandyryň.

    Gaplamamyz doňan guradylan, CO2 ýaly gazlar üçin iň oňat saýlawdyr we kislorod paketiň içine girmeginiň düýbünden öňüni alyp biler.Foodsagly iýmitler üçin oksidleýji reaksiýalary azaltmak we azaltmak üçin kislorodyň göçmeginiň azalmagy möhümdir.Dem alýan beýleki doňan guradylan iýmitler (miweler we gök önümler ýaly) polietilen ýa-da pes çyglylygy we ýokary gaz geçirijiligi bolan poliwiniliden hloridi talap edýär.