• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Gaplamany yzyna al

Gaplamany yzyna al

  • Omörite retort gaplamasy - halta haltalaryny yzyna alyň

    Omörite retort gaplamasy - halta haltalaryny yzyna alyň

    Häzirki döwürdäki meşgul jemgyýetde, taýýar (RTE) iýmit gülläp ösýän işe öwrüldi.Retörite retort gaplamasy, yzyna gaýtarylýan gaplama diýlip hem atlandyrylýar, birnäçe wagt bäri daşary ýurtlarda meşhurlyk gazandy.Soňky ýyllarda ABŞ-da azyk öndürijileri retort haltalaryny ulanmak adaty konserwirlenen iýmitler bilen deňeşdirilende köp pul tygşytlap biljekdigine düşündiler.Bu girmek isleýän bazaryňyz bolsa, RTE iýmitlerini nädip dogry gaplamalydygyny bilýän biziň ýaly gaplaýyş üpjünçisini tapmak möhümdir.