• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Çap etmek

Çap etmek

Printörite çap edilen gaplamalar, markaňyzy ösdürmekde möhüm ädimdir we işiňizi öňe sürüp biler.Ilkinji gezek çap edýäňizmi ýa-da dizaýnlaryňyzy üýtgedýärsiňizmi, MINFLY PACKAGING size rahat tejribe bermäge borçlanýar.

Özüňize laýyk gelýänini çalt tapmaga kömek etmek üçin dürli dürli çap edilen gaplama görnüşlerini hödürleýäris.Gysga möhletli çap ýa-da doly tizlikli önümçilik gözleýän bolsaňyz, MINFLY GAPLAMA goldaw berip biler.

Rotogravure çap etmek, poliester daşky gatlagynyň ters tarapynda çap edilýändigi üçin käwagt ters çap etmek diýilýär.Rokary tizlikli, ýokary hilli çap etmek usullaryny ulanyp, rotogravure çeýe gaplama çap etmek üçin standartdyr.

Rotogravure çap etmek
Fleksografiki çap

Customörite gaplamak üçin rotogravure çap etmegiň alternatiwasy.Flexo ýa-da flexografiýa, çap etmekde käbir programmalar üçin ajaýyp.Bu usul oýulan silindrleri däl-de, flexografiki plastinkany ulanýar.Kagyz ýüzüne çap edilende bu usuly maslahat berýäris.

Ofset çap etmek litografiki çap etmegiň bir görnüşidir.Ofset çap etmek tehnologiýasy, adatça rezin “ýorgan” -a geçirmek we soňra şol suraty kagyz ýüzüne geçirmek üçin ulanylýan alýuminiýden ýasalan plitalary ulanýar.Syýa göni kagyza geçirilmeýändigi sebäpli ofset diýilýär.Ofset pressleri gurlandan soň şeýle netijeli işleýändigi sebäpli, köp mukdarda zerur bolanda ofset çap etmek iň gowy saýlawdyr we reňkleriň takyk köpelmegini we çylşyrymly, arassa hünärmen görnüşli çap edilmegini üpjün edýär.

Printokary çap hilini iň az sargyt mukdary bilen birleşdirip, sanly adaty çap edilen gaplama köpler üçin ajaýyp saýlawdyr.Sanly çap etmek plitalary ofset ýaly ulanmaýar, tersine toner (lazer printerlerindäki ýaly) ýa-da suwuk syýa ulanýan has uly printerler ýaly opsiýalary ulanýar.Az mukdarda zerur bolanda sanly çap etmek şöhle saçýar.Sanly çap etmegiň başga bir peýdasy, üýtgeýän maglumat mümkinçiligi.Haçan-da her bir eseriň özboluşly kody, ady ýa-da salgysy gerek bolsa, sanly ýeke-täk ýol.Justaňy başlap, belliklerden dynmak isleýärsiňizmi ýa-da birbada birnäçe görnüşi işledýärsiňizmi, sanlyja gitmek siziň üçin ajaýyp wariant.

Gyzgyn möhürleme

Gaplaýyş dizaýnlarynyň köpelmegi arassa, ýönekeý sungata tarap barýar.Biziň gyzgyn möhürleme hyzmatymyz, çap edilen öl we çeper eserleriňizi ýa-da logotipiňizi ulanyp, has ýumşak görnüşe ýetmäge kömek edip biler.