• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Habarlar

Habarlar

 • Gaplamak haltalarynyň birleşmeginde ýalňyşlyk ýüze çykýar

  Gaplamak haltalarynyň birleşmeginde ýalňyşlyk ýüze çykýar

  Dürli önümçilik gurşawy we önümçilik prosesi sebäpli, gaplama sumkasyny birleşdirmek prosesinde köplenç dürli meseleler ýüze çykýar.Aşakdaky meselelere üns bermezlik aňsat.köpürjik Alýuminizirlenen film birleşmesiniň ak ýeri köpürge goşulmaly däldir ...
  Koprak oka
 • Iýmit vakuum haltalaryny nädip sazlamaly

  Iýmit vakuum haltalaryny nädip sazlamaly

  Iýmit vakuum haltalaryny saýlamagyň köp usuly bar.Materialdan, birmeňzeş görnüşden we material aýratynlyklaryndan haýsysynyň iň amatlydygyny gysgaça düşündireris.1. Iýmit vakuum haltalary üçin maddy talaplar Wakuum edilmeli we käbirleri ýokary temperaturada bişirilmeli ...
  Koprak oka
 • Çaý gaplaýyş haltalarynyň önümçilik prosesi

  Çaý gaplaýyş haltalarynyň önümçilik prosesi

  Hytaý çaýyň mekanydyr.Çaý öndürmek we içmek müňlerçe ýyllyk taryhy bar.Meşhur önümler köp.Esasy görnüşleri gök çaý, gara çaý, uzyn çaý, ysly çaý, ak çaý, sary çaý we gara çaý.Çaý dadyp görmek we myhmansöýerlik ajaýyp güýmenje we jemgyýetçilik akty ...
  Koprak oka
 • Iýmit gaplaýyş haltalarynyň haýsy görnüşi bar

  Iýmit gaplaýyş haltalarynyň haýsy görnüşi bar

  Häzirki wagtda azyk senagatynda azyk gaplaýyş haltalary aýrylmaz bir bölek.Iýmit gaplaýyş haltalarynyň hili önümleriň hiline gönüden-göni täsir eder, şonuň üçin haýsy iýmit gaplaýyş haltalary hünärli?Gysgaça düşündiriň.1. Daş görnüşinde köpürjikler, w ... ýaly kemçilikler bolmaly däldir.
  Koprak oka
 • Ownuk naharlary we çişirilen iýmit gaplaýyş haltalaryny tanatmak

  Ownuk naharlary we çişirilen iýmit gaplaýyş haltalaryny tanatmak

  Ownuk naharlar, çişirilen iýmit gaplaýyş haltalary: köpüsi azot bilen doldurylýar we materiallar iki görnüşe bölünýär: 1. OPP / VMCPP 2. PET / VMCPP Alýuminizirlenen birleşdirilen halta: aç-açan, kümüş-ak, şöhle saçýan, gowy barýer häsiýetleri, ýylylygy möhürleýji häsiýetler, ýagtylygy goraýjy reklama ...
  Koprak oka
 • Näme üçin beýleki adamlaryň iýmiti beýle gowy satylýar?Gaplamak dizaýn meselesi

  Näme üçin beýleki adamlaryň iýmiti beýle gowy satylýar?Gaplamak dizaýn meselesi

  Ajaýyp gaplama dizaýny, gaplanan önümleriň satuwyny ep-esli artdyryp biler.Azyk we içgi senagaty üçin gowy gaplamak müşderileriň satyn almak we işdäsini artdyryp biler we gowy gaplama önümleri has uly bazara eýe.Daşary ýurt KOOEE-leriň goşa bölümli gaplama sumkasy ...
  Koprak oka
 • Size möhüm bolan iýmit gaplama meýilleri

  Size möhüm bolan iýmit gaplama meýilleri

  Ertiriň gaplanylyşy akylly we belli bir maksatly toparlara we amatlyklara gönükdirilen.“IG metal, IG Bergbau, Chemie we Energie ýaly metal gaýtadan işleýän, magdançylyk, himiýa we energetika pudaklaryndaky kärdeşler arkalaşyklary gaplaýyş pudagy baradaky hasabatynda belläp geçýär we bu şübhesiz ...
  Koprak oka
 • Iýmit gaplaýyş sumkasy material giriş

  Iýmit gaplaýyş sumkasy material giriş

  Köp adamlar azyk gaplaýyş haltalarynyň haýsy maddadan ýasalandygyny bilenoklar.Dogruçyl iýmit gaplaýyş haltalarynyň materiallaryny gysgaça düşündirer.Iýmit gaplaýyş materialy: PVDC (poliwiniliden hlorid), PE (polietilen), PP (polipropilen), PA (neýlon), EVOH (etilen / winil spirtli kopolim ...
  Koprak oka
 • Doňdurylan iýmit gaplaýyş haltalarynyň tanyşdyrylyşy

  Doňdurylan iýmit gaplaýyş haltalarynyň tanyşdyrylyşy

  Doňdurylan iýmitiň esasy kategoriýalary: Durmuş derejesiniň ýokarlanmagy we durmuşyň çaltlaşmagy bilen aşhana zähmetini azaltmak adamlaryň islegine öwrüldi we doňdurylan iýmitler amatlylygy, çaltlygy, ýakymly tagamy we baý dürlüligi üçin adamlar tarapyndan halanýar.Dört esasy kategoriýa bar ...
  Koprak oka
 • QR koduny gaplamak we çap etmek üçin seresaplyklar

  QR koduny gaplamak we çap etmek üçin seresaplyklar

  QR kody monohrom gara ýa-da köp reňkli bolup biler.QR kod çap etmegiň hiline täsir edýän esasy faktorlar reňk kontrasty we artykmaç çap ýalňyşlyklarydyr.1. Reňk kontrasty Gazetiň QR kodunyň reňk kontrastynyň ýeterlik däldigi, QR kodunyň ykjam p tarapyndan tanalmagyna täsir eder ...
  Koprak oka
 • PE ýylylygy gysgalýan film bilimleri

  PE ýylylygy gysgalýan film bilimleri

  LDPE ýylylygy gysyp bilýän filmiň klassifikasiýasy LDPE ýylylygy gysyp bilýän filmler iki kategoriýa bölünýär: biri-birine bagly däl we biri-birine bagly däl.Adatça, öndürijiler biri-birine bagly bolmadyk LDPE ýylylygy gysyp bilýän filmleri öndürenlerinde MFR 0,3-1.5g / 10min çig mal ulanýarlar.Eremegiň görkezijisi näçe pes bolsa, ...
  Koprak oka
 • Süýt gaplaýyş haltalarynyň görnüşleri we film öndürijilik talaplary

  Süýt gaplaýyş haltalarynyň görnüşleri we film öndürijilik talaplary

  Süýt täze içgi bolansoň, arassaçylyga, bakteriýalara, temperatura we ş.m. talaplar gaty berk.Şol sebäpli, süýt gaplaýyş filminiň çap edilmegini beýleki çap etmegiň tehniki aýratynlyklaryndan tapawutlandyrýan gaplaýyş haltalaryny çap etmek üçin aýratyn talaplar bar.T üçin ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3