• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Arza

Arza

 • FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 dizaýny

  FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 dizaýny

  Professional dizaýnymyz

  Müşderileriňiziň gaplaýan ýaly halaýan dizaýnyny saýlaň ýa-da öz dizaýnyňyzy iberiň, biz ony durmuşa geçirmäge kömek ederis.

  FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 Dizaýn Minfly4 FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 Dizaýn Minfly5 FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 Dizaýn Minfly6

 • Halloween dizaýny

  Halloween dizaýny

  Professional festiwal dizaýnymyz

  Müşderileriňiziň gaplaýan ýaly halaýan dizaýnyny saýlaň ýa-da öz dizaýnyňyzy iberiň, biz ony durmuşa geçirmäge kömek ederis.

  “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly69 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly67 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly65 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly63 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly60 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly56 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly54 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly50 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly46 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly42 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly40 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly36 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly35 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly31 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly30 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly29 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly26 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly25 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly22 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly21 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly17 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly16 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly15 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly12 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly11 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly8 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly7 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly3 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly2 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly1 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli torbalar haltajyklar-minfly14 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly13 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly12 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly11 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly10 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly9 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly8 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly7 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly6 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli torbalar haltajyklary-minfly5 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly4 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli torbalar haltajyklary-minfly3 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar haltajyklar-minfly2

  “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly1

 • Cörite kosmetika gaplamasy - Spout halta - şekilli halta

  Cörite kosmetika gaplamasy - Spout halta - şekilli halta

  Önümleriňiz üçin tygşytly we ajaýyp görnüşli çap edilen kosmetiki gaplamalary özleşdiriň.Minfly dürli formatda we dokumalarda ýörite çap edilen kosmetiki gaplamalar üçin çeýe gaplama çözgütleri bilen üpjün edýär.Çeýe barýer filmlerimiz makiýaup gaplamak, derini bejermek we başgalar üçin ajaýyp.Suwuklyklar, güýçler ýa-da jeller hiç haçan dökülmez we syzmaz, gaplarymyz gymmatly gözellik önümiňizi kisloroddan we çyglylykdan goraýar.

 • Spörite ýakymly ysly gaplama - Süýji halta - ýakymly ysly haltalar

  Spörite ýakymly ysly gaplama - Süýji halta - ýakymly ysly haltalar

  Ysly zatlar iýmitimizi sungat görnüşine çykarýar.Ysly zatlar daşky gurşawa täsir edýär.Çyglylyk we kislorod olaryň täsirini peseldip, sypaýy we tagamsyz edip biler.Satuwyňyza täzeligini we tagamyny ýitirýän ysly zatlardan başga zat täsir edip bilmez.Müşderileriňiziň uzak wagtlap hezil etmegi üçin ýakymly ysly garyndylary howpsuz we täze saklaýan gaplama gerek.

  Customörite gaplama çözgütlerini döretmek üçin kiçi we orta ysly önüm öndürijiler bilen hyzmatdaşlykda ýöriteleşýäris.Köp faktorlary göz öňünde tutýarys - önümiňiz üçin haýsy gurşawyň dogrydygyny, tekjede näçe wagt oturjakdygyny we müşderiniň ahyrky ulanyjy tejribesini göz öňünde tutýarys.Customörite gaplamak üçin bize ýüz tutuň we bäsleşigiňizi yzda galdyrmaga kömek ederis.

 • Canörite kenew gaplamasy - Otluk haltalary kanap haltalary

  Canörite kenew gaplamasy - Otluk haltalary kanap haltalary

  Dynç alyş we lukmançylyk neşe pudagy partlaýar - bäsdeşlik hem.Gaplamak önümiňiziň özünden has möhümdir.Gaplamanyňyzda potensial kenebi sarp edijilere: "Men tutuş ýurtda iň gowy kenewi satýaryn" diýmeli.

  Customörite kenebir haltalarymyz kiçi we orta göwrümli kenebir öndürijilerine tygşytly we oňat dizaýn edilen gaplamalar bilen mynasyp ünsi çekmäge kömek edýär.

  Customörite haşal ot haltalaryňyz çüýremekden we saklanyş möhletiniň uzaldylmagyndan iň ýokary goragy üpjün etmeli.Mundan başga-da, çagalara çydamly gaplamalary goşmak bilen gaplamalaryňyza ähli kanuny we laýyklyk ülňülerini girizmäge kömek edip bileris.

 • Coffeeörite kofe gaplamasy - kofe haltalary

  Coffeeörite kofe gaplamasy - kofe haltalary

  Kofeniň dürli görnüşleri, ajaýyp tagamlary bar we bu gowy gaplamaga mynasyp içgidir.

  Biziň maksadymyz, has köp kofe satmaga kömek etmekdir.Kompostable haltalar ýaly innowasion gaplama opsiýalary we sanly çap etmek ýaly ösüşler bilen, beýleki önümler bilen bäsleşmek üçin dürli şekilde, ululykda we reňkde kiçi we orta göwrümli horazlara ýörite çap edilen kofe gaplamalaryny hödürleýäris.Kofe gaplamakda kömek gerekmi?Markaňyzy we gaplama zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin bize e-poçta iberiň.

 • Edörite iýilýän kenew gaplamasy - Cannabis Edibles haltalary

  Edörite iýilýän kenew gaplamasy - Cannabis Edibles haltalary

  Edibles günsaýyn meşhurlyk gazandy.Neşeli iýmitleriňizi nädip gaplaýandygyňyz we satmagyňyz müşderileriň saýlawlaryna täsir edýär. Iýip bolýan gaplamalaryňyzyň tekjede iň gowudygyny üpjün etmek üçin gaplamanyňyz, önümiň beýleki görnüşlerinden has ýokary içindäki önümiň ýokary hilini görkezmelidir.

  Önümiňiziň tekjede näçe wagt oturjakdygyny bilmeýänligiňiz sebäpli, adaty mylar haltalaryňyz daşky gurşaw faktorlaryndan iň ýokary goragy üpjün etmeli.dogruçyl gaplamak, mümkin bolan býudjetiň içinde goragy, dizaýny we laýyklygy birleşdirýän ajaýyp ot iýip bolýan gaplamany döreder!

 • Önümiňiz üçin sumkanyň dogry görnüşini saýlaň

  Önümiňiz üçin sumkanyň dogry görnüşini saýlaň

  Doňan guradylan azyk bazarynda portfeliňizi giňeldýän öndüriji ýa-da bazara täze gelen bolsaňyz, ösüş mümkinçilikleri bar.Doňdurylan guradylan önümiňizi satýan we önümi goraýan ajaýyp doňdurylan guradylan iýmit gaplamalary bilen önümiňizi tapawutlandyryň.

  Gaplamamyz doňan guradylan, CO2 ýaly gazlar üçin iň oňat saýlawdyr we kislorod paketiň içine girmeginiň düýbünden öňüni alyp biler.Foodsagly iýmitler üçin oksidleýji reaksiýalary azaltmak we azaltmak üçin kislorodyň göçmeginiň azalmagy möhümdir.Dem alýan beýleki doňan guradylan iýmitler (miweler we gök önümler ýaly) polietilen ýa-da pes çyglylygy we ýokary gaz geçirijiligi bolan poliwiniliden hloridi talap edýär.

 • Custörite likýor haltalary - piwo şiresi içgileri

  Custörite likýor haltalary - piwo şiresi içgileri

  Içgili haltalarymyz, islendik oturylyşyga taýýar kokteýlleri we bir gezeklik şeraply haltalary aňsatlyk bilen getirip bilýän sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrýar.Olar ýeňil, dürli görnüşdäki we ululykdaky sowadyjylaryň içinde oňat ýerleşdirilýär we çeýe gaplama sowadyjyda has az ýer tutýar we adaty bankalar we çüýşeler ýaly döwülmez ýa-da döwülmez.

  Içgimiziň çeýe gaplaýyş haltalary UV şöhleleri, çyglylyk, kislorod we hatda deşikler ýaly daşarky zeperlerden goraýan çeýe barýer filminiň birnäçe gatlagyndan ýasalýar.Markaňyzy islendik bölek satuw dükanynyň başynda goýmak üçin muny ýörite çap etmek bilen birleşdiriň!

 • Babyörite çaga iýmit gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

  Babyörite çaga iýmit gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

  Marka wepalylygyny ýokarlandyrmak üçin çaga iýmit gaplamalaryny ýörite çap edip bilersiňiz.Çaga iýmitleri üçin haltajyklar ýokumly iýmitleri içerde saklamagyň we saklamagyň ygtybarly we täsirli usulydyr.Çaga iýmit gaplamalarymyz kislorodyň we çyglylygyň girmeginden gowy goralýar.Çaga iýmit gaplamalarymyz, göz ýaşardyjy düwmeler, täzeden ýapylýan fermuarlar we burç burçlary ýaly köp amatly aýratynlyklara laýyk gelýär.

 • Cörite süýji gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

  Cörite süýji gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

  Kompaniýanyňyzyň nyşany bolan ýörite süýji torbalary önümiňizi täze belentliklere çykaryp biler.Kompaniýanyňyzyň sungat eserleri bilen sazlanyp bilinýän dürli formatda we dokumalarda dürli çeýe süýji gaplamalaryny hödürleýäris.

  Köp adamly bazarda süýji gaty meşhur.Önümiňiz dükan tekjelerinde tapawutlanmak üçin has gowy görünýär.

  Süýjüligiň görnüşine baglylykda müşderiler bir oturgyçda ähli önümi iýip bilmezler, şonuň üçin önümi goramak we gorap saklamak hem möhümdir.Customörite çap edilen süýji gaplamalarynda fermuarlary üpjün etmek bilen, müşderilere süýjülerini saklamak we birnäçe hepdeden gowrak dowam etmegini üpjün etmek üçin çeýeligi berip bilersiňiz.

 • Cheörite peýnir gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

  Cheörite peýnir gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

  Gaplamak, peýniriňiziň hiline laýyk gelýärmi?Ajaýyp çeýe gaplama sizi ýaryşdan öňe alyp biler!Önümlerimiz çyglylygy we kislorody saklaýan ýokary hilli tehniki paketler - ýokary hilli peýniri zaýalap biljek we önümiňizi gorap biljek ýokary hünärli tehniki paketler bilen öndürijilik üçin niýetlenendir.Çalt gurşun wagty, pes MOQ, ýokary hilli we başgalar bilen size aňsatlaşdyrarys.

12Indiki>>> Sahypa 1/2