• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Süýt gaplamasy

Süýt gaplamasy

  • Custörite süýt tozy gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Custörite süýt tozy gaplamasy - Iýmit gaplaýyş haltalary

    Sarp edijiler has ekologiýa taýdan düşünip başlandan we adaty süýt gaplaýyş pudagy täzelenensoň, gaplamaňyz öňküsinden has möhümdir.Yogogurt, peýnir, gaýmak we beýleki poroşok süýt önümleri ýaly bölekleýin süýt önümleri, häzirki wagtda amatly gysyş turbasy haltajyklary, poroşok süýt gaplamasy, çeýe çeýe haltalar we bilelikde asylan haltalar ýaly dürli çeýe gaplama dizaýnlarynda bar.Dürli materiallar we aýratynlyklar bilen dürli gaplamalary hödürleýäris, bu bolsa süýt pudagynda köp öndürijiler üçin hem poroşok, hem suwuk önümler üçin meşhur saýlama bolýar.Näme garaşýarsyň?Geliň, şu gün süýt gaplamagyň ähli zerurlyklary üçin ýeke-täk çözgüt bolalyň.