• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Sanly çap etmek

Sanly çap etmek

Sanly çap etmek usuly subutnamalary, tabaklary we kauçuk düşegi taşlaýar we dizaýny suwuk syýa ýa-da poroşok toner bilen gönüden-göni çap edilýän ýere ulanýar.

Sanly çap ediş hyzmatymyz, sumkanyň öň, arka we gusset panellerinde ýörite çap etmegi hödürleýär.Mat folga, ýalpyldawuk folga, tebigy gämi we arassa gurluşlary ulanyp, gapdal gusset haltalaryny we garaşsyz haltalary sanly görnüşde çap edip bileris.

MOQ: 500 halta

Eltip beriş wagty: 5-10 gün

Öňünden bahasy: Hiç

Reňk: CMYK + W.

Sanly çap etmek Minfly

Sanly çap etmegiň peýdalary:

Çalt öwrüm wagty

Her çap birmeňzeş.Suwda we syýa deňsizliginden dörän üýtgeşik üýtgeşikliklere töwekgelçilik edýärsiňiz.

Pes göwrümli işler üçin arzan

Printeke çap işiniň içinde maglumatlary üýtgetmek.Mysal üçin, partiýanyň bir bölegi üçin seneleri we ýerleri takyk üýtgedip bilersiňiz.

Sanly çap etmegiň kemçilikleri:

Çap edip boljak materiallarda az wariant

Sanly çap etmek bilen has az reňk wepalylygy mümkindir, sebäbi sanly işlerde ähli reňklere gabat gelmeýän standart reňkler ulanylýar.

Uly göwrümli işler üçin has ýokary çykdajy

Birneme pes hilli, ýiti we düşnükli