• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Çaga çydamly

Çaga çydamly

  • Çaga çydamly gaplama - Çaga subut edýän haltalar

    Çaga çydamly gaplama - Çaga subut edýän haltalar

    Önümiňiz çagalar üçin howply bolsa, gaplamalaryňyzyň çaga çydamlydygyna we howpsuzlyk üçin niýetlenendigine göz ýetirmeli.Çaga çydamly gaplamak diňe bir gaplama goşundysy däl;çagalaryň howply zatlary iýmeginiň öňüni almak üçin zäheriň öňüni alyş usuly hökmünde ulanylýar.

    Çaga çydamly gaplama, metbugatdan başlap, fermuar fermuarlaryny dikeltmek üçin fermuar çykyş haltalaryny ýapmak üçin dürli fermuar formatlarynda bolýar.Stylehli stiller bukjany açmak üçin iki elli çaltlygy talap edýär.Ulularda mazmuny açmak we oňa girmek meselesi ýok, ýöne çagalara muny etmek gaty kyn.

    Çagalara çydamly haltalarymyzyň hemmesi ys subutnamasy bolup, köp döwlet kanunlarynyň talap edişi ýaly mazmuny gizlin saklamak üçin açyk däl.Haýsy pudagyňyza ýa-da önümiňize garamazdan, siziň üçin dogry çaga subutnamasy bar.