• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Çeýe gaplama

Çeýe gaplama

 • Dürli şekiller üçin ýörite Diecut şekilli halta

  Dürli şekiller üçin ýörite Diecut şekilli halta

  Näme üçin Diecut şekilli halta saýlamaly?

  • Islendik silueti diýen ýaly kesiň

  • Düwürtikler bilen gabat gelýär

  • Torbany duruň ýa-da tekiz konfigurasiýalary goýuň

  • Doly çap edilip bilinýän gaplama.

  Şekilli haltalar üçin umumy programmalar:

  Torbalary içiň

  • Çaga iýmiti

  • Marafon energiýa jelleri

  • Siroplar

  • şekilli halta zakaz etmek

  • Iň pes sargyt 500 halta

  • Sanly we plastinka çap etmek mümkin.

  • Spout haltalary hökmünde islege görä gurmak.

 • 2 möhür halta - çeýe görnüşler

  2 möhür halta - çeýe görnüşler

  2 möhürli halta gaty uzak wagt bäri.Adaty “Ziploc ™” görnüşli haltajyklara meňzeş, gapdal möhür haltalary bukulýan we iki tarapynda-da ýylylyk bilen möhürlenýän üznüksiz plastmassa filmdir.Iki taraply möhür halta has az konfigurasiýa hödürleýär, önümi ýitirmek üçin beýleki haltalaryň öňüni alýan ýerini doldurmaga mümkinçilik berýär.

  Müşderileriň köpüsi bu konfigurasiýany ýa-da häzirki dizaýnyna laýyk gelýändigi üçin soraýarlar, ýa-da aşaky çeýe bolmagyny isleýärler.

  Köp programmalar üçin 2 taraply möhür halta durýan halta ýa-da 3 taraply möhür bilen tutulan bolsa-da, 2 möhürli halta ileri tutulýan köp sanly programma bar.Iň esasy zat, iki taraplaýyn möhür ähli DÖB gorag haltalarynyň esasyny düzýär.

  • Synag we hakyky dizaýn.

  • DÖB gorag programmasy üçin ajaýyp.

  • Has berk konfigurasiýa, has çeýe.

  • Akym gaplamasyny we çalt turbany emele getirýär.

  • Maşyn ýüklemek aňsat.

 • 3 gapdal möhür halta - Iýmit hozy üçin gaplama

  3 gapdal möhür halta - Iýmit hozy üçin gaplama

  Tekstde oturmak üçin sumkalaryňyza zerurlyk ýok bolsa, iň oňat çözgüt - doňdurylan iýmitler, süýjüler, sarymsak, kenew, derman önümleri we ş.m.

  3 gapdal möhür halta giňden ulanylýar, “Stand Up halta” -dan has arzan we önümlere aňsat we çalt ýüklenip bilner.3 gapdal möhür konfigurasiýasynda, önümi müşderiniň aýyryşy ýaly ýükleýärsiňiz: ýokardan.Şeýle hem, fermuar haltalary ýylylyk möhürlemezden ulanyp bolýar (ýöne maslahat berilmeýär).

  Gerek bolsa, 3 gapdal möhür halta önümiňiz üçin iň oňat gaplama bolup biler.Çalt we aňsat, ýokardan 3 gapdal möhür haltasyna ýükläň, möhürläň we ýerine ýetiriň!Müşderileriňiz bukjany açýança önümiňiz täze, çygly we kislorodsyz galar.

 • Kwadrat aşaky sumkalar - Kofe we ​​beýleki önümler üçin haltalar

  Kwadrat aşaky sumkalar - Kofe we ​​beýleki önümler üçin haltalar

  Kwadrat aşaky torbalar bilen, siz we müşderileriňiz, halta haltasy bilen birlikde adaty sumkanyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz.

  Kwadrat aşaky sumkalaryň tekiz düýbi bar, özbaşdak duruň we gaplama we reňkler markaňyzy hakykatdanam görkezmek üçin düzülip bilner.Grounderli kofe, boş çaý ýapraklary, kofe meýdançalary ýa-da berk möhür talap edýän beýleki iýmit önümleri üçin ajaýyp, inedördül aşaky haltalar önümiňizi ýokarlandyrar.

  Gutynyň aşagy, EZ çekiji fermuar, berk möhürler, berk folga we islege bagly degassasiýa klapanynyň önümleri üçin ýokary hilli gaplama görnüşini döredýär.

 • Çaga çydamly gaplama - Çaga subut edýän haltalar

  Çaga çydamly gaplama - Çaga subut edýän haltalar

  Önümiňiz çagalar üçin howply bolsa, gaplamalaryňyzyň çaga çydamlydygyna we howpsuzlyk üçin niýetlenendigine göz ýetirmeli.Çaga çydamly gaplamak diňe bir gaplama goşundysy däl;çagalaryň howply zatlary iýmeginiň öňüni almak üçin zäheriň öňüni alyş usuly hökmünde ulanylýar.

  Çaga çydamly gaplama, metbugatdan başlap, fermuar fermuarlaryny dikeltmek üçin fermuar çykyş haltalaryny ýapmak üçin dürli fermuar formatlarynda bolýar.Stylehli stiller bukjany açmak üçin iki elli çaltlygy talap edýär.Ulularda mazmuny açmak we oňa girmek meselesi ýok, ýöne çagalara muny etmek gaty kyn.

  Çagalara çydamly haltalarymyzyň hemmesi ys subutnamasy bolup, köp döwlet kanunlarynyň talap edişi ýaly mazmuny gizlin saklamak üçin açyk däl.Haýsy pudagyňyza ýa-da önümiňize garamazdan, siziň üçin dogry çaga subutnamasy bar.

 • Fin möhür haltalary we sumkalar - Iýmit we beýleki önümler üçin haltalar

  Fin möhür haltalary we sumkalar - Iýmit we beýleki önümler üçin haltalar

  “Fin Seal” haltalary ençeme ýyl bäri üstünlikli ulanylýan we esasan ýokary tizlikli we awtomatiki doldurma gurşawy bilen baglanyşykly adaty halta dizaýnydyr.Müşderilerimiz “Fin möhür” taýyn rulonlaryny we fin möhür haltalaryny satyn alyp bilerler.

  • speedokary tizlikli ýükleme konfigurasiýasy

  • Çekiş fermuarlary bilen gabat gelýär

  • Fin we Lap konfigurasiýalarynda bar

  • Yzyna sag / öň / arka çep tertipler

  • Çeýe dizaýnlar

  • Çap etmek

 • Düwürtikli suwuk haltalar - piwo şiresi içgileri

  Düwürtikli suwuk haltalar - piwo şiresi içgileri

  Suwuk haltajyklar, fitnes haltajygy diýlip hem atlandyrylýar, dürli programmalar üçin çaltlyk bilen meşhurlyk gazandy.Çukur halta suwuklyklary, pastalary we jelleri saklamagyň we daşamagyň tygşytly we täsirli usulydyr.Bir gapyň saklanyş möhleti we aňsat açyk haltanyň amatlylygy bilen bilelikde gaplaýjylar we müşderiler bu dizaýny gowy görýärler.

  Umumy spouted halta programmalary

  Çaga iýmiti

  Ogogurt

  Süýt

  Alkogolly içgiler

  Singleeke-täk fitnes içgilerine hyzmat ediň

  Himiki serişdeleri arassalamak

  Düwürtikli gaplama retort goýmalary bilen utgaşdyrylyp bilner.Senagat ulanylyşy, transport çykdajylarynda we deslapky ammarda tygşytlamak bilen köp.

 • “Stand Up Pouch” - iň meşhur konfigurasiýamyz

  “Stand Up Pouch” - iň meşhur konfigurasiýamyz

  Durýan haltalar aşaky gusset bilen öndürilýär, ýerleşdirilende halta tekiz halta ýaly ýatmagyň ýerine dükanyň tekjesinde durmaga mümkinçilik berýär.Köplenç SUP-ler diýlip atlandyrylýan bu gusset paketiň daşky ölçegleri bolan 3 möhürden has köp ýeri bar.

  Müşderileriň köpüsi, adaty haltajyklarynda asma deşik soraýarlar.Distribýutorlaryňyza önümleriňizi has köp satmaga kömek etmek üçin elmydama köp taraply bolmak gowy, şonuň üçin bu haltalar deşiksiz ýa-da deşiksiz öndürilip bilner.

  Gara filmi düşnükli film bilen birleşdirip ýa-da ýalpyldawuk bezeg bilen metallaşdyryp bilersiňiz.Customörite çap edilen haltajyklar we halta proýektleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin bize ýüz tutuň.

 • Subutnamaly sumkalar we howpsuzlyk sumkalary

  Subutnamaly sumkalar we howpsuzlyk sumkalary

  Näme üçin Tamper Evident sumkasyny ulanmaly?Tamper subutnamalary, müşderiňiziň ilkinji gezek ulanmazdan ozal sumkanyň açylandygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin möhümdir.Tampingiň aýdyň alamatlaryny görkezýänligi sebäpli, sumkanyň mazmuny bilen birugsat çişirilmeginiň öňüni alýar.Tamper subutnamalary, ahyrky sarp edijiniň gaplamanyň fiziki taýdan üýtgedilmegini, sumkanyň açylandygy aýdyň görünmegini talap edýär.Arassa plastik paketler üçin bu ýyrtyk çybyk we ýylylyk möhüri bilen ýerine ýetirilýär.Sarp ediji t ...