• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Önümler

Önümler

 • FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 dizaýny

  FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 dizaýny

  Professional dizaýnymyz

  Müşderileriňiziň gaplaýan ýaly halaýan dizaýnyny saýlaň ýa-da öz dizaýnyňyzy iberiň, biz ony durmuşa geçirmäge kömek ederis.

  FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 Dizaýn Minfly4 FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 Dizaýn Minfly5 FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022 Dizaýn Minfly6

 • Halloween dizaýny

  Halloween dizaýny

  Professional festiwal dizaýnymyz

  Müşderileriňiziň gaplaýan ýaly halaýan dizaýnyny saýlaň ýa-da öz dizaýnyňyzy iberiň, biz ony durmuşa geçirmäge kömek ederis.

  “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly69 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly67 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly65 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly63 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly60 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly56 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly54 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly50 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly46 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly42 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly40 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly36 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly35 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly31 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly30 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly29 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly26 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly25 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly22 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly21 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly17 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly16 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly15 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly12 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly11 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly8 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly7 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly3 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly2 “Halloween Design” adaty çap edilen halta haltajyklary-minfly1 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli torbalar haltajyklar-minfly14 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly13 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly12 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly11 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly10 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly9 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly8 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly7 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar halta-minfly6 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli torbalar haltajyklary-minfly5 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly4 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli torbalar haltajyklary-minfly3 “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltalar haltajyklar-minfly2

  “Halloween Design” adaty çap edilen şekilli haltajyklar halta-minfly1

 • Dürli şekiller üçin ýörite Diecut şekilli halta

  Dürli şekiller üçin ýörite Diecut şekilli halta

  Näme üçin Diecut şekilli halta saýlamaly?

  • Islendik silueti diýen ýaly kesiň

  • Düwürtikler bilen gabat gelýär

  • Torbany duruň ýa-da tekiz konfigurasiýalary goýuň

  • Doly çap edilip bilinýän gaplama.

  Şekilli haltalar üçin umumy programmalar:

  Torbalary içiň

  • Çaga iýmiti

  • Marafon energiýa jelleri

  • Siroplar

  • şekilli halta zakaz etmek

  • Iň pes sargyt 500 halta

  • Sanly we plastinka çap etmek mümkin.

  • Spout haltalary hökmünde islege görä gurmak.

 • 360 dereje gysylan ýeňleriň üsti bilen markaňyzy görkeziň

  360 dereje gysylan ýeňleriň üsti bilen markaňyzy görkeziň

  Veseňil ýeňli ýazgylar aşa konteýner konturyny ýerleşdirip biler.Film ýylylyk bilen gatnaşyga girenden soň, bellik kiçelýär we gapyň görnüşine berk laýyk gelýär.Bu çeýeligi, dürli filmlerdäki islendik görnüş ýa-da ululykdaky konteýner diýen ýaly ulanylýar.Ajaýyp çeper eserleriň we tekstiň 360 dereje görkezilmegi bilen, gysylan ýeňler önümlere iň ýokary estetiki täsir we marketing täsirini berýär.

  Veseňi gysmak diňe bir owadan bolman, eýsem funksional peýdalary hem üpjün edýär: ajaýyp çeňňege garşylyk, ýalňyş subutnamalary aňsat tapmak we sarp edijilere amatly köp paketli çykyş.

 • Cörite kosmetika gaplamasy - Spout halta - şekilli halta

  Cörite kosmetika gaplamasy - Spout halta - şekilli halta

  Önümleriňiz üçin tygşytly we ajaýyp görnüşli çap edilen kosmetiki gaplamalary özleşdiriň.Minfly dürli formatda we dokumalarda ýörite çap edilen kosmetiki gaplamalar üçin çeýe gaplama çözgütleri bilen üpjün edýär.Çeýe barýer filmlerimiz makiýaup gaplamak, derini bejermek we başgalar üçin ajaýyp.Suwuklyklar, güýçler ýa-da jeller hiç haçan dökülmez we syzmaz, gaplarymyz gymmatly gözellik önümiňizi kisloroddan we çyglylykdan goraýar.

 • Spörite ýakymly ysly gaplama - Süýji halta - ýakymly ysly haltalar

  Spörite ýakymly ysly gaplama - Süýji halta - ýakymly ysly haltalar

  Ysly zatlar iýmitimizi sungat görnüşine çykarýar.Ysly zatlar daşky gurşawa täsir edýär.Çyglylyk we kislorod olaryň täsirini peseldip, sypaýy we tagamsyz edip biler.Satuwyňyza täzeligini we tagamyny ýitirýän ysly zatlardan başga zat täsir edip bilmez.Müşderileriňiziň uzak wagtlap hezil etmegi üçin ýakymly ysly garyndylary howpsuz we täze saklaýan gaplama gerek.

  Customörite gaplama çözgütlerini döretmek üçin kiçi we orta ysly önüm öndürijiler bilen hyzmatdaşlykda ýöriteleşýäris.Köp faktorlary göz öňünde tutýarys - önümiňiz üçin haýsy gurşawyň dogrydygyny, tekjede näçe wagt oturjakdygyny we müşderiniň ahyrky ulanyjy tejribesini göz öňünde tutýarys.Customörite gaplamak üçin bize ýüz tutuň we bäsleşigiňizi yzda galdyrmaga kömek ederis.

 • 2 möhür halta - çeýe görnüşler

  2 möhür halta - çeýe görnüşler

  2 möhürli halta gaty uzak wagt bäri.Adaty “Ziploc ™” görnüşli haltajyklara meňzeş, gapdal möhür haltalary bukulýan we iki tarapynda-da ýylylyk bilen möhürlenýän üznüksiz plastmassa filmdir.Iki taraply möhür halta has az konfigurasiýa hödürleýär, önümi ýitirmek üçin beýleki haltalaryň öňüni alýan ýerini doldurmaga mümkinçilik berýär.

  Müşderileriň köpüsi bu konfigurasiýany ýa-da häzirki dizaýnyna laýyk gelýändigi üçin soraýarlar, ýa-da aşaky çeýe bolmagyny isleýärler.

  Köp programmalar üçin 2 taraply möhür halta durýan halta ýa-da 3 taraply möhür bilen tutulan bolsa-da, 2 möhürli halta ileri tutulýan köp sanly programma bar.Iň esasy zat, iki taraplaýyn möhür ähli DÖB gorag haltalarynyň esasyny düzýär.

  • Synag we hakyky dizaýn.

  • DÖB gorag programmasy üçin ajaýyp.

  • Has berk konfigurasiýa, has çeýe.

  • Akym gaplamasyny we çalt turbany emele getirýär.

  • Maşyn ýüklemek aňsat.

 • 3 gapdal möhür halta - Iýmit hozy üçin gaplama

  3 gapdal möhür halta - Iýmit hozy üçin gaplama

  Tekstde oturmak üçin sumkalaryňyza zerurlyk ýok bolsa, iň oňat çözgüt - doňdurylan iýmitler, süýjüler, sarymsak, kenew, derman önümleri we ş.m.

  3 gapdal möhür halta giňden ulanylýar, “Stand Up halta” -dan has arzan we önümlere aňsat we çalt ýüklenip bilner.3 gapdal möhür konfigurasiýasynda, önümi müşderiniň aýyryşy ýaly ýükleýärsiňiz: ýokardan.Şeýle hem, fermuar haltalary ýylylyk möhürlemezden ulanyp bolýar (ýöne maslahat berilmeýär).

  Gerek bolsa, 3 gapdal möhür halta önümiňiz üçin iň oňat gaplama bolup biler.Çalt we aňsat, ýokardan 3 gapdal möhür haltasyna ýükläň, möhürläň we ýerine ýetiriň!Müşderileriňiz bukjany açýança önümiňiz täze, çygly we kislorodsyz galar.

 • Kwadrat aşaky sumkalar - Kofe we ​​beýleki önümler üçin haltalar

  Kwadrat aşaky sumkalar - Kofe we ​​beýleki önümler üçin haltalar

  Kwadrat aşaky torbalar bilen, siz we müşderileriňiz, halta haltasy bilen birlikde adaty sumkanyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz.

  Kwadrat aşaky sumkalaryň tekiz düýbi bar, özbaşdak duruň we gaplama we reňkler markaňyzy hakykatdanam görkezmek üçin düzülip bilner.Grounderli kofe, boş çaý ýapraklary, kofe meýdançalary ýa-da berk möhür talap edýän beýleki iýmit önümleri üçin ajaýyp, inedördül aşaky haltalar önümiňizi ýokarlandyrar.

  Gutynyň aşagy, EZ çekiji fermuar, berk möhürler, berk folga we islege bagly degassasiýa klapanynyň önümleri üçin ýokary hilli gaplama görnüşini döredýär.

 • Çaga çydamly gaplama - Çaga subut edýän haltalar

  Çaga çydamly gaplama - Çaga subut edýän haltalar

  Önümiňiz çagalar üçin howply bolsa, gaplamalaryňyzyň çaga çydamlydygyna we howpsuzlyk üçin niýetlenendigine göz ýetirmeli.Çaga çydamly gaplamak diňe bir gaplama goşundysy däl;çagalaryň howply zatlary iýmeginiň öňüni almak üçin zäheriň öňüni alyş usuly hökmünde ulanylýar.

  Çaga çydamly gaplama, metbugatdan başlap, fermuar fermuarlaryny dikeltmek üçin fermuar çykyş haltalaryny ýapmak üçin dürli fermuar formatlarynda bolýar.Stylehli stiller bukjany açmak üçin iki elli çaltlygy talap edýär.Ulularda mazmuny açmak we oňa girmek meselesi ýok, ýöne çagalara muny etmek gaty kyn.

  Çagalara çydamly haltalarymyzyň hemmesi ys subutnamasy bolup, köp döwlet kanunlarynyň talap edişi ýaly mazmuny gizlin saklamak üçin açyk däl.Haýsy pudagyňyza ýa-da önümiňize garamazdan, siziň üçin dogry çaga subutnamasy bar.

 • Fin möhür haltalary we sumkalar - Iýmit we beýleki önümler üçin haltalar

  Fin möhür haltalary we sumkalar - Iýmit we beýleki önümler üçin haltalar

  “Fin Seal” haltalary ençeme ýyl bäri üstünlikli ulanylýan we esasan ýokary tizlikli we awtomatiki doldurma gurşawy bilen baglanyşykly adaty halta dizaýnydyr.Müşderilerimiz “Fin möhür” taýyn rulonlaryny we fin möhür haltalaryny satyn alyp bilerler.

  • speedokary tizlikli ýükleme konfigurasiýasy

  • Çekiş fermuarlary bilen gabat gelýär

  • Fin we Lap konfigurasiýalarynda bar

  • Yzyna sag / öň / arka çep tertipler

  • Çeýe dizaýnlar

  • Çap etmek

 • Düwürtikli suwuk haltalar - piwo şiresi içgileri

  Düwürtikli suwuk haltalar - piwo şiresi içgileri

  Suwuk haltajyklar, fitnes haltajygy diýlip hem atlandyrylýar, dürli programmalar üçin çaltlyk bilen meşhurlyk gazandy.Çukur halta suwuklyklary, pastalary we jelleri saklamagyň we daşamagyň tygşytly we täsirli usulydyr.Bir gapyň saklanyş möhleti we aňsat açyk haltanyň amatlylygy bilen bilelikde gaplaýjylar we müşderiler bu dizaýny gowy görýärler.

  Umumy spouted halta programmalary

  Çaga iýmiti

  Ogogurt

  Süýt

  Alkogolly içgiler

  Singleeke-täk fitnes içgilerine hyzmat ediň

  Himiki serişdeleri arassalamak

  Düwürtikli gaplama retort goýmalary bilen utgaşdyrylyp bilner.Senagat ulanylyşy, transport çykdajylarynda we deslapky ammarda tygşytlamak bilen köp.

123Indiki>>> Sahypa 1/3