• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Iýmit gaplaýyş haltalarynyň haýsy görnüşi bar

Iýmit gaplaýyş haltalarynyň haýsy görnüşi bar

Häzirki wagtda azyk senagatynda,azyk gaplaýyş haltalaryaýrylmaz bölegidir.Hilazyk gaplaýyş haltalaryönümleriň hiline gönüden-göni täsir eder, şonuň üçin haýsy iýmit gaplaýyş haltalary ökde?Gysgaça düşündiriň.

Omörite durmak üçin haltalar üçin penjire

1. Daş görnüşinde köpürjikler, suw bellikleri, perforasiýa we ş.m. ýaly kemçilikler bolmaly däldir we spesifikasiýalaryň ini, uzynlygy we galyňlygy gyşarmalary görkezilen gyşarma çäginde bolmaly.
2. Fiziki aýratynlyklar, şol sanda dartyş güýji we arakesmede uzalmak, önümiň ulanylanda uzalmagyna garşy durmak ukybyny görkezýär.Bu element hünärsiz bolsa, iýmit gaplaýyş sumkasy (film) ulanylanda ýarylmaga ýykgyn edýär.zyýan.
3. Buglanmagyň galyndylaryny (sirke kislotasy, etanol, n-heksan), kaliý permanganat sarp etmegi, agyr metallary we dekolizasiýa synaglaryny goşmak bilen arassaçylyk öndürijiligi.Bug bugy galyndylary, ulanylanda sirke, çakyr, ýag we beýleki suwuklyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanda iýmit gaplaýyş haltalaryndan çökdürilen galyndylaryň we agyr metallaryň mümkinçiligini görkezýär.Galyndylar we agyr metallar adamyň saglygyna ýaramaz täsir eder.Mundan başga-da, galyndylar iýmitiň reňkine we ysyna gönüden-göni täsir eder., tagam we beýleki iýmit hili.
4. Önümiň zaýalanmagynyň dürli görnüşlerine görä zaýalanmak öndürijiligi, fotodegrasiýa edilip bilinýän görnüşe, biodegrirlenip bilinýän görnüşe we daşky gurşawyň zaýalanma görnüşine bölünip bilner.Zaýalanma öndürijiligi önümiň ulanylandan we taşlanandan soň daşky gurşaw tarapyndan kabul edilmek ukybyny görkezýär.Zaýalanma görkezijisi gowy bolsa, sumka (film) ýagtylygyň we mikroorganizmleriň bilelikdäki hereketi netijesinde döwüler, tapawutlanar we peselder we netijede tebigy gurşaw bolan galyndylara öwrüler.Kabul edildizaýalanmagy gowy bolmasa, daşky gurşaw tarapyndan kabul edilmez we şeýlelik bilen “ak hapalanma” emele geler.

5-Haýwan iýmitleri üçin ýörite durmak haltalary

Iýmit gaplaýyş filminiň gözleg elementleri esasan şulary öz içine alýar:
Daş görnüşi tekiz, çyzyklardan, ýanmalardan, köpürjiklerden we ýyrtyklardan, ýylylyk möhri bolsa tekiz we ýalan möhürlerden azat bolmalydyr.Filmde çatryklar, gözenekler we birleşdirilen gatlak bolmaz.Hiç hili hapalar, daşary ýurt zatlary we nebit tegmilleri we beýleki hapalanmalar ýok.Torbadaky siňdiriji suwuklygyň aýratyn ysy, ysy, bulaşyklygy we reňksizligi bolmaz.


Iş wagty: Oktýabr-09-2022