• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Näme üçin beýleki adamlaryň iýmiti beýle gowy satylýar?Gaplamak dizaýn meselesi

Näme üçin beýleki adamlaryň iýmiti beýle gowy satylýar?Gaplamak dizaýn meselesi

Ajaýyp gaplama dizaýny, gaplanan önümleriň satuwyny ep-esli artdyryp biler.Azyk we içgi senagaty üçin gowy gaplamak müşderileriň satyn almak we işdäsini artdyryp biler we gowy gaplama önümleri has uly bazara eýe.Daşary ýurt KOOEE naharlarynyň goşa bölümli gaplama sumkasy, sarp edijileriň özboluşly “gaplaýyş güýji” bilen satyn almak islegini güýçlendirdi.

Gaplamak sarp edijileri satyn almaga ylham berip biler
Iýmit önümlerini öndüriji çeýe gaplama kärhanasynyň başlygyna nägilelik bildirdi: “Sargyt artdyrmagyň mümkinçiligi ýok!Hiç kim önüm satyn almaýar!Bu biziň üçin aňsat däl! ”Çeýe gaplama işiniň başlygy: “Sargytlaryň az bolmagy gaty begenmese-de, önümleriňizi hiç kim satyn almazlygy meniň günäm!”
Indi “Altyn dokuz we kümüş on” möwsümi, ýöne köp kompaniýalar üçin bu gowy möwsüm olara has köp iş getirmedi.Galyberse-de, umumy ykdysady ýagdaý bar, bu mümkin däl.Şeýle-de bolsa, käbir akylly öndürijiler bu pursatdan peýdalanyp, bazary öndürýänler ýaly käbir “ownuk serişdeler” arkaly bazary giňeltmek we bazar paýyny artdyrmak üçin peýdalandylar - her niçigem bolsa, her kimde we naharda dynç alyş bolmady, iýmeli zadyňyzy iýmeli bolarsyňyz !Sarp edijileriň özboluşly gaplama arkaly satyn almak islegini güýçlendirýär we iýmit bazaryny hasam eýelemek isleýär.

KOOEE nahar gaplaýyş önümleri döredijilikden doly, “iki” “bir” bolýar

nahar gaplamak

KOOEE atly nahar, sarp edijileri özüne çekmek üçin goşa bölümli sumkalary ulanýar.Iki bölümli halta diňe iki önümiň sazlaşykly bölünmegini kepillendirmän, eýsem önümiň düýbünden täzeligini kepillendirýän bökdençsiz möhür sebäpli iki tebigy önümi saklap biler.

Iýmit önümleriniň kompaniýasynyň prezidenti we esaslandyryjysy: "Iki halta gaplamanyň özboluşlylygy geljekde gutulgysyz tendensiýa" -diýdi.Şeýle hem, “Içerki önümleriň özlerine mahsus çyglylyk işjeňligi (ýagny çyglylyk) barlygy sebäpli, iki önüm bir halta saklansa, ýokary çygly aktiw maddalar az çygly aktiw maddalar bilen täsir edip biler, goşa paketli dizaýn, içindäki hozlaryň çyglylygynyň deňagramly ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär.Iki gaply dizaýn, diňe ikisini döretmek islemeýändigimiz sebäpli, sarp edijiler üçin kanagatlanarly sarp ediji däl, şonuň üçin bu iki meseläni çözmegiň üznüksiz usulyny göz öňüne getirdik. "

Çeýe gaplaýyş kompaniýalary gaplama dizaýn bazaryny ösdürip bilerler

Countryurdumda köp sanly önüm öndürijiler gaplama dizaýnyna üns bermeýärler.Galyberse-de, gaplamak, gaplamak, gaplamak, dizaýn etmek, şol puly ýitirmek?Gaplamak dizaýnyna ähmiýet berýän iýmit önümleri bilen meşgullanýan kompaniýalar bar bolsa-da, has ygtybarly usul ýoklugy sebäpli gaplamany optimizirlemekden ýüz öwrüp bilerler.Çeýe gaplaýyş kompaniýalary üçin bu uly iş mümkinçiligi bolup biler!

Iýmit önümlerini öndürijiler arz edýärler, şol bir ýa-da has gowy önüm hödürleseler-de, beýleki bäsdeşlerini satyp bilmeýärler.Näme üçin?Gowy gaplama!Sarp edijiler markalardan başga-da, “ýüz” hem saýlamagyň ölçegidir.Sarp edijileriň “ýüzlerine seredişleri”, merjen üçin töleýändiklerini aýtmak ulaldyp bolmaz.Bu önüm öndürijiler üçin ýalaňaç we ganly hakykat.

Iýmit geljekde gaplamaga hökman köp güýç sarp eder we gaplama dizaýny geljekde uly bazara eýe bolar.Çeýe gaplaýyş kompaniýalary üçin bu gaty uly mümkinçilik.Ajaýyp gaplama dizaýn çözgütleri bilen üpjün edip bilýän çeýe gaplaýyş kompaniýalary, geljekde has durnukly sargyt çeşmesine we has durnukly müşderilere eýe bolar.Iýmit öndürýän zawod çeýe gaplaýyş kompaniýasynyň başlygyna ýene-de nägilelik bildirse, başlyk beýleki tarapy egnine sokup: “Bolýar, men muny çözmäge kömek ederin!” Diýmeli.


Iş wagty: 21-2022-nji sentýabr