• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Canörite kenew gaplamasy - Otluk haltalary kanap haltalary

Canörite kenew gaplamasy - Otluk haltalary kanap haltalary

Gysga düşündiriş:

Dynç alyş we lukmançylyk neşe pudagy partlaýar - bäsdeşlik hem.Gaplamak önümiňiziň özünden has möhümdir.Gaplamanyňyzda potensial kenebi sarp edijilere: "Men tutuş ýurtda iň gowy kenewi satýaryn" diýmeli.

Customörite kenebir haltalarymyz kiçi we orta göwrümli kenebir öndürijilerine tygşytly we oňat dizaýn edilen gaplamalar bilen mynasyp ünsi çekmäge kömek edýär.

Customörite haşal ot haltalaryňyz çüýremekden we saklanyş möhletiniň uzaldylmagyndan iň ýokary goragy üpjün etmeli.Mundan başga-da, çagalara çydamly gaplamalary goşmak bilen gaplamalaryňyza ähli kanuny we laýyklyk ülňülerini girizmäge kömek edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kanap haltalary her zerurlyk we önüm üçin ajaýyp

Canörite Cannabis Edibles Gaplamak haltalary Otluk Marijuana sumkalary

Cannabis Edibles

Iň oňat adaty kanab haltalaryny alyň.Islän adaty ölçegleriňizi öndüreris.Goňur reňklerden başlap, gümmi we beýleki zatlar sumkany düzüň, sumkany adaty çap ediň we ululygyny ulanyň.Canörite ululyk kanabyň iýmitlenmegi üçin örän möhümdir!

Canörite keneb gülleri Gaplamak haltalary Otluk Marijuana sumkalary

Kanap gülleri

Neşe gaplaýyş haltalarynyň köp görnüşli görnüşi bilen ýokary hilli gülüňizi görkeziň.Düwürtigiňizi we gülüňizi ýörite halta gaplamalary bilen stilde saklaň.Boş gül we rulondan öňki bogunlar üçin ätiýaçlyk gaplamalary tapyň.

Canörite kanabis leeke dozaly gaplaýyş haltalary Otluk Marijuana sumkalary

Cannabis ýeke dozasy

Useeke-täk ulanylýan ýa-da bir dozaly kenew önümleri, gaplamanyň bahasyny marketingiň hili bilen deňleşdirmeli.Örän bäsdeşlik bahalarymyz bilen hakykatdanam uly marketing alyp bilersiňiz we gaplama çykdajylaryňyza gözegçilik edip bilersiňiz.

Biz size pul tygşytlaýarys

Has kiçi býudjetler bilen hem bu pudakdaky iň uly markalar bilen bäsleşmäge mümkinçilik berýäris.

Çalt gurşun wagty

Müşderiler gaýtadan ýapylýan fermuarlaryň artykmaçlyklaryndan peýdalanýarlar we adaty çap edilen dizaýnyňyz bilen halta haltajygyňyzyň tekjelerinde tapawutlanmagyna kömek edýär.

Tazelik we kuwwat

Has kiçi býudjetler bilen hem bu pudakdaky iň uly markalar bilen bäsleşmäge mümkinçilik berýäris.

Çaga çydamly

Neşe pudagynda hökümetiň düzgünlerini berjaý etmeli.Has açyk we çaga çydamly haşal haltalary hödürleýäris.

Ys bermeýän kanap haltalary

Edibles we mariuana gaplamak üçin ajaýyp ýokary hilli ysly torbalary satýarys.Paketiňiziň ysy bolmaz ýaly ýokary hilli iýmit derejeli materiallary ulanýarys.

Omörite ululyklar

Torba haltaňyzyň ululygyny bir bölejik ýa-da 1 funtlyk sumka ýa-da çykyş sumkasy bolsun, gerekli ölçegde düzüň.

Customörite çap edilen kanap haltalarynyň dogry görnüşini saýlamak

Custörite 3 möhürli kenew haltalary ot-çöp Marijuana sumkalary

3 Cannabis sumkasy

3 gapdal möhür haltasy, önümiň tekjede oturmagy zerur bolmasa, kenevir önümi üçin ajaýyp saýlawdyr.

Neşe kompaniýalarynyň köpüsi deslapky halta üçin gidýär, ýöne belki märekeden tapawutlanmak isleýärsiňizmi?Evena-da hatda aljak, ýüklemek we gaplamak wagtyňyzy azaltmak nähili bolar?

3-möhürli haltajyklar aşaky ýük konfigurasiýasynda gaty çalt ýüklenýär, fermuar bilen bulaşmaly däl we sumkanyň ýokarsy zawodymyzdan öňünden möhürlenýär.

Canörite Cannabis Çaga çydamly sumkalar Otluk Marijuana sumkalary

Mariuana haltalaryny tur

“Stand Up” haltasy aşaky gaplama gaplamasy bilen üç tarapa möhürlenendir.“Stand Up haltalar” kenebir we iýmitlenmek üçin ajaýyp.Paketiňizi displeý tekjesinde durmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin giň ölçegleri we konfigurasiýalary hödürleýäris.Lay Flat sumkalardan başlap, 1 funt halta we arasynda adaty zatlar.

“Stand Up haltalar” kenebir we iýmitlenmek üçin ajaýyp.Paketiňizi displeý tekjesinde durmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin giň ölçegleri we konfigurasiýalary hödürleýäris.Lay Flat sumkalardan başlap, 1 funt halta we arasynda adaty zatlar.

“Stand Stand Up Marijuana” haltalary Ot-çöpler üçin torbalar

Çaga çydamly sumkalar

Kanuna garşy döwlet kanunlary sebäpli çagalara çydamly sumkalar zerurlykdyr.CR haltalary we ak çaga çydamly çykyş haltalary esasan kenevir pudagy üçin ýasalýar.

Çagalara çydamly haltalar, iň arzan marixuana kenebiniň gaplaýyş çözgüdi.Kanabyňyzy, iýip bolýan ýa-da beýleki guýlan önümiňizi gaplamagyň professional usulyny gözleýän bolsaňyz.Gram sumka tekiz halta, beýleki ululyklary dik halta.

Açyk kenew halta

Paket açylmanka görünmeginiň öňüni alýan aç-açan kenew ot otlary, önümleriň ýetginjeklere has az täsir edýändigi ýüze çykaryldy.Açyk gaplama, önümiň hilini gorap saklamak üçin peýdaly önümiň ýeňil zaýalanmagynyň öňüni alýar.

Tamper subutnama gaplamasy

Tamper Evident Packaging, sarp edijiniň önümiň açylandygyny ýa-da ýokdugyny biljekdigini aňladýar.Bu kadalaşdyryjy talap, adatça ýylylyk möhürini ulanmak bilen kanagatlandyrylyp bilner.

Ulanyş arasynda ulanyp bolýar

Mundan başga-da, kanabiniň gaplanylyşy köplenç ulanyşlaryň arasynda gaýtadan ulanylmagy talap edilýär.Kompaniýanyňyzyň ähli talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin ştatyňyzyň ýörite gaplama düzgünleri bilen tanyşyň.

Üýtgedilen-atmosfera gaplamasy (MAP) bilen gabat gelýär

Kanab önümiň kannabinoid gurluşyny üýtgedende, THC CBN-e öwrülýär, şeýlelik bilen kuwwatyny peseldýär we önümiň netijeliligini peseldýär.MAP prosesi arkaly, azot ýaly inert gaz ýapylmazdan ozal gaplamanyň içine sorulýar.Azot (inert gaz) soňra kislorody süýşürýär we şeýlelik bilen önümiň okislenmegini gijikdirýär.

Azot şol bir wagtyň özünde önümiň görnüşini saklamaga we hoşboý ys maskasyna kömek edip, kenewiň töwereginde päsgelçilik döredýär.MAP prosesi üçin enjamlary almak gaty gymmat bolup biler, esasanam islendik kompaniýanyň başlangyç döwründe;Şeýle-de bolsa, çeýe barýer gaplamasy geljekde zerurlyk üçin mümkinçilik döredýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň