• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

“Stand Up Pouch” - iň meşhur konfigurasiýamyz

“Stand Up Pouch” - iň meşhur konfigurasiýamyz

Gysga düşündiriş:

Durýan haltalar aşaky gusset bilen öndürilýär, ýerleşdirilende halta tekiz halta ýaly ýatmagyň ýerine dükanyň tekjesinde durmaga mümkinçilik berýär.Köplenç SUP-ler diýlip atlandyrylýan bu gusset paketiň daşky ölçegleri bolan 3 möhürden has köp ýeri bar.

Müşderileriň köpüsi, adaty haltajyklarynda asma deşik soraýarlar.Distribýutorlaryňyza önümleriňizi has köp satmaga kömek etmek üçin elmydama köp taraply bolmak gowy, şonuň üçin bu haltalar deşiksiz ýa-da deşiksiz öndürilip bilner.

Gara filmi düşnükli film bilen birleşdirip ýa-da ýalpyldawuk bezeg bilen metallaşdyryp bilersiňiz.Customörite çap edilen haltajyklar we halta proýektleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin bize ýüz tutuň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gusset bilen haltalar

“Gusset” bilen “Stand Up Pouches”

Doýen iň köp ýaýran gap-gaç haltalarynyň biridir.Öňki we yzky paneliň aşagyndaky U şekilli möhür, öňdäki paneli we arka paneli çişirilen aşagyna möhürlemek bilen haltanyň uly meýdanyny güýçlendirýär.

K-Seal adaty Gusset bilen dur

K-möhür aralyk stil.Bu burçlarda K şekilli we aşaky gyralarynda tekiz aşaky möhür bilen häsiýetlendirilýär.Bu stil Doýene meňzeýär, sebäbi aşaky gusset önümiň agramyny goldaýar.

Burç aşaky halta Gusset bilen ýörite durmak haltalary

“Plow Bottom” diýlip hem atlandyrylýan bu stil mazmunyň göni haltanyň aşaky böleginde oturmagyna mümkinçilik berýär.Bu haltalarda önümiň agramy sumkanyň göwrümini goşýan berkligi we durnuklylygy üpjün edýär.

Sorag-jogap

Markaňyza ýa-da işiňize professional görnüş goşmak isleseňiz, halta haltalary iň oňat gaplama çözgütlerinden biridir.Iýmit we nahar gaplamak üçin amatly, ýokary garşylyk päsgelçilikleri önümleriňizi has uzak saklamaga kömek edip biler.

Çeýe gaplamanyň bu görnüşi, köp wariant üçin açyk goýýar.Bu sumkalar has agyr zatlary dolandyryp bilýär we daşamagy aňsatlaşdyrýar.Biz ony bir stockada çap edip bileris.Diňe laminaty saýlaň, asma deşik, gözýaş kesiň ýa-da önümleriňizi görkezmek üçin penjire goşuň.Fermuar bilen gaýtadan ulanyp bilersiňiz.Torbanyňyzy gapdaldan, aşakydan ýa-da islän ýeriňizden zyňyň.Ossalpyldawuk we düşnüksiz birini saýlaň.Gaplamalaryňyzy isleýşiňiz ýaly düzüň.

Çap etmegiň iki görnüşinde-de ulanyp boljak halta gaplamasy:

Jikme-jik suratlar üçin sanly çap etmek ýa-da islän reňkiňizi saýlamak isleseňiz.

CMYK reňkine eýerýän tabak çap etmek.Munuň has ýokary gurnama bahasy bar, ýöne birligi üçin iň arzan bahasy, bu lomaý satuw üçin ajaýyp saýlawdyr.

Şahsylaşdyrylan köpçülikleýin sargytlarda ýöriteleşýäris, şonuň üçin biziň üçin gaty çylşyrymly ýa-da uly iş ýok.Bizde iň az sargyt mukdary bar, mugt nyrh üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Önümimi gaplamak üçin haýsy ululykdaky halta iň gowusy?

Torbanyňyzyň dogry ölçegini kesgitlemegiň iň oňat usullaryndan biri bäsdeşleriň önümlerini satyn almak we sumkasynda barlamakdyr.

S: Turmak haltalary suwuklyk saklap bilermi?

Hawa, ýöne haltaňyzyň goşýan suwuklygyň görnüşi üçin degişli materialdan ýasalmagyny üpjün etmeli bolarsyňyz.

S: Durmuş haltasynyň düýbüni çap edip bilerinmi?

Hawa, haltajygyň hemme tarapyny çap edip bilersiňiz.

S: Durýan halta bilen guty aşaky haltaň arasynda näme tapawut bar?

Durýan haltajyklar, halta önüm goşulanda giňelýär.Bir guty aşaky halta 4 tarapdan we aýratyn aşaky bölekden ybarat, aslynda çeýe guty.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň