• Torbalar we sumkalar we ýeň belgisini öndüriji-Minfly

Petörite haýwan iýmit gaplamasy - It pişigi iýmit haltalary

Petörite haýwan iýmit gaplamasy - It pişigi iýmit haltalary

Gysga düşündiriş:

Adamlar öý haýwanlary bilen gyzyklanýar we bu haýwanlaryň iýmit bazarynda ýokary hilli haýwan iýmitlerine bolan islegiň ýokarlanmagyna sebäp boldy.Haýwanlaryň iýmit önümçiliginde işlän her bir adam, bäsleşigiň ýiti bolandygyny bilýär - haýwan dükanyna gidiň we tekjelerde hatar hatar haýwanlary bejermek paketlerini görersiňiz.Omörite gaplama, girdejini saklamak bilen ýokary hilli saklamaga kömek edip biler.

Bu pudakdaky her bir öndüriji, tranzitde zeper ýetmeginiň öňüni almak bilen täzeligi saklamagyň it we pişik iýmiti ýaly haýwan iýmitleriniň gaplanylmagynda iň möhüm iki faktordygyny bilýär.Bu zatlary, öý haýwanlaryňyzyň iýmitleriniň howpsuz we täze bolmagy üçin ýörite öndürilen birnäçe dürli päsgelçilikli filmleri garyşdyrmak arkaly edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biz size pul tygşytlaýarys

Bizde ähli ululykdaky býudjetler üçin köp dürli çeýe gaplama çözgütleri bar.Indi öz işiňiz üçin peýdaly bahada pudagyň iň uly markalary bilen bäsleşip bilersiňiz.

Çalt gurşun wagty

Biz işde iň çalt öňdebaryjy döwürleri hödürleýäris.Sanly we plastinka çap etmek üçin çaltlaşdyrylan önümçilik wagty degişlilikde 1 hepde we 2 hepde bolýar.

Tazelik we lezzet

Haýwan iýmitiňizi ýokary hilli çeýe gaplamalarda gaplamak önümleriňizi has uzak saklaýar we ahyrky ulanyjy üçin ammary ýönekeýleşdirýär.Iýmitiň we bejerginiň görnüşine garamazdan, täze geler.

Sanly çap etmek

Sanly çap etmegi hödürleýän az sanlylardan biri.Haýsy dizaýnlaryň we materiallaryň önümleriňize mynasyp ünsi berjekdigini bilýäris.

Sungat we dizaýn hyzmatlary

Taslamaňyz üçin logo, dizaýn we ýörite bellikler gerekmi?Mesele ýok.Önümiňize laýyk marka haýwan iýmit önümlerini gaplamaga kömek etmek üçin marka dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Önümiňizi tekjede tapawutlandyrmak üçin alarys.

Iň pes sargyt mukdary

Haýwan iýmitiňiz üçin 500 halta çap ediň we düzüň.

Haýwan iýmitiňiz üçin 500 halta çap ediň we düzüň.

Petörite öý haýwanlary diş diş çeýnileri gaplaýyş haltalary

Diş çeýnileri

Haýwan diş çeýneleriniň markasyny ýokarlandyrjak premium materiallary hödürleýäris.

Petörite haýwan iýmit doňuz gulaklary gaplaýyş haltalary

Doňuz gulaklary

Çeýe gaplaýyş materialymyz, doňuz gulagyňyzyň bejergisini we täzeligini saklaýar.

Petörite haýwan iýmiti Rawhide süňkleri gaplaýyş haltalary

Rawhide süňkleri

Çörek süňkleriňizi gaplama çözgütlerimiz bilen aýratynlykda gysyň.

Petörite öý haýwanlary doňdurylan guradylan gaplar gapjyk haltalary

Doňan guradylan bejergiler

Könelişen ýa-da köne bolmajak haýwan iýmitleri - çeýe gaplamamyzyň ýokary hilli bolmagy sebäpli.

Petörite öý haýwanlary ýumşak çeýniler gaplaýyş haltalary

Softumşak çeýniler

Şereketiňiziň öý haýwanlaryny janly we ýokary hilli it iýmit gaplamasy bilen tapawutlandyryň.

Petörite öý haýwan iýmit it biskwitleri gaplaýyş haltalary

It köke

Adamlar ilki gözleri bilen satyn alýarlar.Şereketiňiz, haýwan iýmit önümleri üçin iň oňat gaplamaga mynasypdyr.

Meşhur iýmit gaplaýyş aýratynlyklary we konfigurasiýalary

Petörite öý haýwanlary 3 möhür halta gaplaýyş haltalary

3 möhürli halta

3 möhürli halta üç tarapdan gapdal aşaky nahar gaplamasy bilen möhürlenendir.Dürli ulanmak üçin amatly we islendik dükanyň ýa-da bölek ýerleriň tekjelerindäki haýwan iýmitleriňize ünsi çeker.

Petörite öý haýwanlary meýdançasynyň aşaky halta gaplaýyş haltalary

Kwadrat aşaky sumka

Standart blok aşaky sumka, merkezi ýa-da ofset arka möhüri, markaňyzyň öý haýwanlary üçin ajaýyp elýeterli aýratynlyklar.

Omörite haýwan iýmitleri halta gaplamak üçin gaplar

Torbada dur

Durýan haltalaryň ýüzi we arkasy giň, bu olary adaty çap etmek we / ýa-da belligi ulanmak üçin ajaýyp edýär.Itleri bejermek üçin durýan sumkalar çap edilip bilner we agyr agyr fermuarlary, ýyrtyk kranlary, deşikleri asmak, pyçak guýmak we klapanlar bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň